ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. ALGEMENE INFO

Bedrijf: Alexis Breugelmans Photography

Fotograaf: Alexis Breugelmans

GSM: +32478134931

Mail: info@alexisbreugelmans.com

BTW-nr: 0693 916 224

2. Algemene voorwaarden

2.1. Algemeen

2.1.1.

Alexis Breugelmans Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleurafwijkingen bij foto’s of op fotoproducten als deze zijn afgedrukt bij derden.

2.1.2.

Het aantal foto’s die worden geleverd voor een reportage of productfotografie hangt van verschillende variabelen, zoals de duur van de reportage of productfotografie.

2.1.3.

Bij verlies van foto’s na levering kunnen deze tot 2 jaar na de datum van de opdracht opgevraagd worden. Alexis Breugelmans Photography zal deze dan opzoeken in het archief en deze conform de aankoop opnieuw doorsturen. Hiervoor zal een administratieve kost van 40 euro aangerekend worden. Het opnieuw doorsturen van deze foto’s zorgt echter niet voor een verlenging van de termijn van archivering. Deze blijft staan op 2 jaar, startend op de datum van de uitvoering van de opdracht.

2.1.4.

Foto’s gemaakt door Alexis Breugelmans Photography kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, dient u de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

Een foto opdracht wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaalt u een niet te retourneren voorschot van 30% van de totaalprijs. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de foto opdracht wordt dit voorschot gebruikt voor een herboeking. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

2.1.5.

Bij annulatie van de opdracht binnen 7 dagen voor de geplande datum zal een annulatiekost worden aangerekend van € 60,-. Bij annulatie van de sessie binnen 48u voor de geplande sessie, zal een annulatiekost van € 85,- worden aangerekend.

2.1.6.

Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

2.1.7.

Offertes blijven geldig tot 7 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

2.1.8.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd - ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De prijzen zijn vastgelegd per offerte.

2.1.9.

Afzonderlijke kosten voor verzending, verwerking en eventueel daarop van toepassing zijnde belastingen, zijn volledig ten laste van de klant en worden weergegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst. De risico’s van verzending zijn ten laste van de klant.

2.1.10.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Factuur en betaling

Wanneer een betaling niet betaald wordt binnen de 14 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling.

Voor Alexis Breugelmans Photography ontstaat hierdoor een recht op schadevergoeding, waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 15% met een minimum van 50 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, het tijdsverlies, de kosten van briefwisseling, de moeilijkheden in boekhouding en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

De wederpartij verricht de aan Alexis Breugelmans Photography verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij reeds aan Alexis Breugelmans Photography heeft verstrekt.

Beeldmateriaal gemaakt door Alexis Breugelmans Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, tijdschriftartikelen, in drukwerk, tentoonstellingen, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

De foto’s die gemaakt worden door Alexis Breugelmans Photography worden aanschouwd als een artistiek werk en zijn daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven ten allen tijden eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de opdracht koopt de klant het recht om de foto’s te publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in lage resolutie, indien anders overeen gekomen, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden zorgvuldig geselecteerd en vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf; De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen niet verkregen worden.

De fotograaf behoudt het recht de sessie of opdracht te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

Levering

Alexis Breugelmans Photography hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

Reportage kent een geschatte levertijd van 5 werkdagen, tenzij anders overeengekomen.

Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Bij TFP shoots wordt de levertijd meegedeeld en is slechts een indicatie. De levertijd van TFP shoots kan langer zijn tijdens een drukke periode of tijdens het verlof van Alexis Breugelmans Photography.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die door Alexis Breugelmans Photography vastgesteld.

Indien Alexis Breugelmans Photography en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Alexis Breugelmans Photography het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

RAW-bestanden en onafgewerkte files worden nooit geleverd.

Bezit en eigendom beelddragers

Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de de wederparij deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt tot verlies van enig recht van Alexis Breugelmans Photography.

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Alexis Breugelmans Photography zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken en/of diensten te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van Alexis Breugelmans Photography. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Alexis Breugelmans Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Alexis Breugelmans Photography slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Alexis Breugelmans Photography is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Alexis Breugelmans Photography recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Alexis Breugelmans Photography volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Alexis Breugelmans Photography werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op multimedia afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 900 pixels (kortste zijde).

De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken - digitaal of anderszins - dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op multimedia. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

De wederpartij zal Alexis Breugelmans Photography vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Alexis Breugelmans Photography verstrekken.

Het is verboden beelden hoger dan 72ppi online te gebruiken of door te sturen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij Alexis Breugelmans Photography, onder toepassing van de licentievoorwaarden.

Beeldmateriaal gemaakt door Alexis Breugelmans Photography kan ter allen tijden gepubliceerd worden op zijn website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, tijdschriftartikelen, in drukwerk, tentoonstellingen, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Alexis Breugelmans Photography, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, in acht te nemen.

Portretrecht

Alexis Breugelmans Photography kan ter allen tijden het beeldmateriaal gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, wedstrijden, tijdschriftartikelen, in drukwerk, tentoonstellingen, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeengekomen.

Alexis Breugelmans Photography houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Alexis Breugelmans Photography schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Toepassing van de licentievoorwaarden van Alexis Breugelmans Photography

Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Alexis Breugelmans Photography is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Alexis Breugelmans Photography, hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel(en) en/of omschreven oplage worden alleen de bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Indien door Alexis Breugelmans Photography toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Alexis Breugelmans Photography.

Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij in alle omstandigheden onbevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Alexis Breugelmans Photography.

Bij inbreuk komt Alexis Breugelmans Photography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Alexis Breugelmans Photography gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Publicatie

Bij digitale publicatie is het verplicht om een digitale kopie naar Alexis Breugelmans Photography te versturen.

Bij gedrukte publicatie is het verplicht om 3 gedrukte exemplaren aan Alexis Breugelmans Photography te geven.

Bij publicatie moet er telkens duidelijk de copyright van de fotograaf naast of onder de foto staan, namelijk: © Alexis Breugelmans.

Aansprakelijkheid

Alexis Breugelmans Photography is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Alexis Breugelmans Photography of diens vertegenwoordigers.

Alexis Breugelmans Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Alexis Breugelmans Photography geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

Alexis Breugelmans Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Alexis Breugelmans Photography aan de opdrachtgever meegedeeld.

Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging neit wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

CONDITIONS FOR USE

De gebruiker mag de foto’s enkel gebruiken voor het overeengekomen doel en heeft niet het recht de rechten door te geven aan derde partijen, tenzij anders overeengekomen.

De foto's mogen voor online gebruik niet hoger dan 72ppi gepubliceerd worden.

Bij publicatie moet er telkens duidelijk de copyright van de fotograaf naast of onder de foto staan, namelijk: © Alexis Breugelmans.

De foto's mogen niet in een downloadbaar bestand beschikbaar zijn voor derde partijen.

Elke wijziging aan de originele geleverde foto’s is een schending van het gebruiksrecht.

Het is verboden om wijzigingen door te voeren zoals bijsnijden, resolutie, filters, kleur, bit diepte, kleurmodus, vergroten of verkleinen, spiegelen, retoucheren op het werk.

De gebruiker is er zich van bewust dat bij gebruik deze regels gerespecteerd en nageleefd moeten worden.

Alexis Breugelmans mag deze beelden gebruiken voor commerciële doeleinden, tentoonstellingen, verkoop van de prints.